Tin giống cây trồng
 

Một số giống lúa thuần triển vọng

(27/09/2016,09:33:25) Vụ hè thu (HT) 2016, Trung tâm Giống cây trồng - vật nuôi Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng Bình Định và HTXNN Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn) sản xuất thử 2 giống lúa thuần ĐH500 và ĐH6-1.

Chỉ đạo sản xuất