Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
 

Thông tin chi tiết các phòng ban

(31/05/2008,09:55:34) 


TT

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 

Văn phòng Cục

 

(04)38.234.651

 

05

Nguyễn Hoàng Việt

 Chánh Văn phòng

(04)37.338.207

0918045680

06

Ngô Nguyên Nhan

Phó Chánh VP

(04)37.338.207

0985692552

07

Vũ Việt Hải

Chuyên viên

(04)37.338.207

0902.083.338

08

Lê Hải Vân

Văn thư

(04)38.234.651

0974.448.779

09

Vũ Thị Diệu Thương

Văn thư

(04)38.234.651

0904.071.990

10

Ngọc Văn Hùng

Lái xe

(04)37347462

0982870099

11

Ngô Minh Cường

Nhân viên

(04)37347462

0979881266

12

Đoàn Văn Hùng

Lái xe

(04)37347462

.0913.301.771

13

Đinh Công Trung

Lái xe

(04)37347462

0904.293.946

 

Phòng Quản lý đất, phân bón

 

(04)38.432.956

 

14

Phạm Văn Thành

Trưởng phòng

 

.0913.004.119

15

Đào Ngọc Chính

Chuyên viên

 

.0912.817.618

16

Nguyễn văn Quang

Chuyên viên

 

0.982379695

 

Phòng Pháp chế Thanh tra

 

(04)38.438.237

 

17

Hà Tấn Thụ

Trưởng phòng

 

0.982743289

18

Phạm Khải Hòa

Phó Trưởng phòng

 

0914256466

19

Hồ Hồng Quang

Chuyên viên

""

.0912.220.373

20

Đàm Anh Tuấn

Chuyên viên

""

.0933.568.899

 

Phòng Cây lương thực, Cây thực phẩm

 

(04)37.338.207

 

21

Nguyễn Như Hải

Trưởng phòng

(04)38.237.033

.0983.887.786

22

Nguyễn Văn Vương

Phó trưởng phòng

(04)38.237.033

.0983.508.395

23

Đinh Công Chính

Phó trưởng phòng

(04) 37.344.781

.0913.301.019

24

Phạm Văn Thuyết

Chuyên viên

(04)38.237.033

.0982.178.268

25

Dương Văn Dũng

Chuyên viên

 

0912.3520.394

26

Nguyễn Văn Dân

Chuyên viên

(04) 37.344.781

.0978.979.768

 

Phòng Cây công nghiệp, Cây ăn quả

 

(04)37.345.413

 

27

Nguyễn Quốc Mạnh

Trưởng phòng

(04)38.435.182

.0912.524.977

28

Đỗ Khắc Ngữ

Phó trưởng phòng

(04)37.345.413

.0913.321.669

29

Nguyễn Tử Hải

Phó trưởng phòng

(04)37.345.413

.0983.588.674

30

Nguyễn Quang Huy

Chuyên viên

(04)37.342.163

.0912.645.219

31

Nguyễn Kim Sơn

Chuyên viên

(04)37.342.163

.0982.357.806

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

(04)37.335.724

 

32

Ngô Văn Việt

Trưởng phòng

(04)37.335.724

.0912.391.615

33

Đoàn Minh Duyên

Chuyên viên

(04)37.337358

.0987.757.185

34

Nguyễn Hồng Dương

Chuyên viên

(04)37.335.724

.0912.217.091

35

Lê Vân Anh

Nhân viên

(04)37.337.358

.0904.822.161

36

Đặng Thị Huế

Chuyên viên

(04)37.337.358

0.913.326.221

 

Phòng Quản lý chất lượng và môi trường

 

(04)37347461

 

37

Nguyễn T. Phương Thao

Q.Trưởng phòng

(04)37347461

.0913.270.584

38

Trần Thế Tưởng

Phó trưởng phòng

(04)37347461

.0915.000.855

39

Lê Ngọc Nam

Chuyên viên

 

0915.069.486

40

Ngô Thị Hồng Uyên

Chuyên viên

 

0915.069.486

41

Cao Việt Hưng

Chuyên viên

'''

.0912.663.718

 

Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

 

 

 

42

Nguyễn Thanh Minh

Chánh VP

(04)37.342.164

.0912.232.151

43

Đỗ Mai Chi

Chuyên viên

(04)38.435.182

.0928.248.838

44

Cầm Thị Hằng

Chuyên viên

 

0972.170.266

45

Đinh Tài Anh

Nhân viên

(04)38.435.182

0914.323.659

 

Văn phòng phía nam

 

 

 

46

Lê Thanh Tùng

Phó trưởng phòng

(08)38.243.870

.0918.537.093

47

Nguyễn Như Hiến

Phó trưởng phòng

(08)38.293.280

.0913.930.135

48

Nguyễn Thị Bích Vân

Chuyên viên

(08)38.243.870

.0918.817.655

49

Nguyễn Thuỳ Trang

Nhân viên

(08)38.243.870

.0913.183.396

50

Lê Tuấn Tùng

Lái xe

(08)38.293.280

.0918.911.595

51

Tô Văn Huấn

Chuyên viên

(08)53.022.531.

.0904.905.185

52

Trần Đình Duy

Phó trưởng phòng

(08)83.243.870

.0913.633.651

53

Nguyễn Văn Đoan

Chuyên viên

(08)38.243.870

.0913.897.768

54

Trần Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

(08)38.243.870

.0902.777.692