Bộ phận một cửa
 

Thủ tục hành chính: Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng

(31/05/2008,04:21:40) 


Khảo nghiệm Quốc gia giống cây trồng

1. Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Giống cây trồng;   

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BNN, ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

2. Quy trình và thẩm quyền giải quyết:

* Thẩm quyền giải quyết: Cơ sở khảo nghiệm

* Quy trình:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký khảo nghiệm với cơ sở khảo nghiệm.

- Cơ sở khảo nghiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với cơ sở khảo nghiệm và gửi mẫu giống.

- Cơ sở khảo nghiệm tiến hành khảo nghiệm.

- Trả kết quả (Báo cáo hoạt động khảo nghiệm).

3. Yêu cầu hồ sơ:

a) Bản đăng ký khảo nghiệm (theo mẫu);

b) Tờ khai kỹ thuật (theo mẫu).

4. Thời gian giải quyết

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.

- Trả kết quả: Không quy định

5. Phí, lệ phí

Tổ chức, cá nhân có giống cây trồng nông nghiệp mới đăng ký khảo nghiệm phải nộp phí, lệ phí theo quy định.

 

Sản xuất thử giống cây trồng

1. Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh giống cây trồng;

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BNN, ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Quy trình và thẩm quyền giải quyết:

* Thẩm quyền giải quyết:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép;

- Cục Trồng trọt tiếp nhận.

* Quy trình:

- Tổ chức, cá nhân có giống cây trồng mới đề nghị được sản xuất thử lập hồ sơ gửi về Cục Trồng trọt.

- Cục Trồng trọt thẩm định và nhận xét bằng văn bản đối với kết quả khảo nghiệm.

- Trình Bộ thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành đánh giá kết quả khảo nghiệm.

- Hội đồng khoa học chuyên ngành đánh giá kết quả khảo nghiệm. 

- Cục Trồng trọt trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép sản xuất thử.

- Trả kết quả.

3. Yêu cầu hồ sơ:

a) Đơn đề nghị công nhận giống cho sản xuất thử (theo mẫu);

b) Báo cáo kết quả khảo nghiệm (đối với các giống cây trồng chính phải có kết quả khảo nghiệm DUS, VCU);

c) Biên bản Hội đồng Khoa học cơ sở.

4. Thời gian giải quyết 

Thời gian thẩm định và thành lập Hội đồng : 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Phí, lệ phí

Chưa có quy định

 

Công nhận giống cây trồng mới

1. Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Giống cây trồng;

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BNN, ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Quy trình và thẩm quyền giải quyết:

* Thẩm quyền giải quyết:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận;

- Cục Trồng trọt tiếp nhận.

* Quy trình:

- Tổ chức, cá nhân có giống đề nghị công nhận lập hồ sơ gửi về Cục Trồng trọt.

- Cục Trồng trọt thẩm định hồ sơ, có ý kiến đánh giá bằng văn bản.

- Trình Bộ thành lập Hội đồng Khoa học chuyên ngành tổ chức đánh giá kết quả sản xuất thử.

- Hội đồng Khoa học chuyên ngành thẩm định kết quả sản xuất thử và đề xuất ý kiến về việc công nhận giống cây trồng mới.

- Cục Trồng trọt trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống cây trồng mới.

- Trả kết quả.

3. Yêu cầu hồ sơ:

a) Đơn đề nghị công nhận giống cây trồng mới (theo mẫu);

b) Báo cáo kết quả sản xuất thử;

c) Quy trình kỹ thuật sản xuất của giống đề nghị công nhận;

d) Văn bản đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi sản xuất thử đối với giống đề nghị công nhận;

e) Biên bản của Hội đồng khoa học cơ sở ;

f) Biên bản hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả sản xuất thử;

g) Ý kiến của tổ chức, cá nhân khác (nếu có).

Đối với giống đề nghị công nhận thuộc đề tài nghiên cứu khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước gửi thêm 01 bộ hồ sơ về Vụ Khoa học Công nghệ để theo dõi.

4. Thời gian giải quyết

Thời gian thẩm định và thành lập Hội đồng : 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Phí, lệ phí

Chưa có quy định

 

Công nhận đặc cách giống cây trồng mới

1. Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Giống cây trồng;

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BNN, ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

2. Quy trình và thẩm quyền giải quyết:

* Thẩm quyền giải quyết:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận;

- Cục Trồng trọt tiếp nhận.

* Quy trình:

- Tổ chức, cá nhân có giống đề nghị công nhận lập hồ sơ gửi về Cục Trồng trọt.

- Cục Trồng trọt thẩm định hồ sơ, có ý kiến đánh giá bằng văn bản.

- Trình Bộ thành lập Hội đồng Khoa học chuyên ngành tổ chức đánh giá kết quả sản xuất thử.

- Hội đồng Khoa học chuyên ngành thẩm định kết quả sản xuất thử và đề xuất ý kiến về việc công nhận đặc cách giống cây trồng mới.

- Cục Trồng trọt trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công nhận giống cây trồng mới.

- Trả kết quả.

3. Yêu cầu hồ sơ:

a)  Đơn đề nghị công nhận giống cây trồng mới (theo mẫu);

b) Báo cáo kết quả sản xuất thử;

c) Quy trình kỹ thuật sản xuất của giống đề nghị công nhận;

d) Ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi sản xuất thử đề nghị công nhận đặc cách

đ)  Biên bản của Hội đồng khoa học cơ sở;

e) Biên bản hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả sản xuất thử;

g) Ý kiến của tổ chức, cá nhân khác (nếu có).      

4. Thời gian giải quyết

Không quy định

5. Phí, lệ phí

Chưa có quy định

 

Công nhận cơ sở khảo nghiệm giống cây trồng

1. Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Giống cây trồng;

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BNN, ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Quy trình và thẩm quyền giải quyết:

* Thẩm quyền giải quyết:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận;

- Cục Trồng trọt tiếp nhận.

* Quy trình:

- Tổ chức có đủ điều kiện khảo nghiệm giống cây trồng theo quy định lập hồ sơ gửi về Cục Trồng trọt;

- Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định;

- Cục Trồng trọt trình Bộ công nhận cơ sở khảo nghiệm;

- Trả kết quả.

3. Yêu cầu hồ sơ:

a) Đơn đề nghị công nhận cơ sở khảo nghiệm (theo mẫu);

b) Tờ khai các điều kiện thực hiện khảo nghiệm;

c) Bản sao Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ sở.

4. Thời gian giải quyết

Thời gian thẩm định, trình Bộ: 60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí, lệ phí

Chưa có quy định

 

   
 


Download các văn bản kèm theo:
  Quyết định 19/2006/QĐ-BNN