Bộ phận một cửa > Đăng ký bảo hộ giống mới
 

Thủ tục hành chính: Đăng kí bảo hộ giống cây trồng mới

(31/05/2008,10:05:39) 


Yêu cầu cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới

1. Cơ sở pháp lý

- Luật sở hữu trí tuệ

- Nghị định 104/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

2. Quy trình và thẩm quyền giải quyết:

* Thẩm quyền giải quyết:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

- Cơ quan bảo hộ (Cục Trồng trọt) tiếp nhận.

* Quy trình:

- Cục Trồng trọt tiếp nhận Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

- Thẩm định hình thức đơn để xác định tính hợp lệ;

- Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng;

- Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ (gồm thẩm định tính mới và tên gọi phù hợp của giống cây trồng; thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng);

- Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ.

3. Yêu cầu hồ sơ:

Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng gồm:

a) Tờ khai đăng ký (theo mẫu);

b) Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật (theo mẫu);

c) Giấy uỷ quyền nếu đơn được nộp thông qua đại diện;

d) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký;

đ) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

e) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

4. Thời gian giải quyết:

- Thời gian thẩm định hình thức đơn: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn;

- Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng: 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận;

- Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật: 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật.

5. Phí, lệ phí:

Thực hiện theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008  của Bộ Tài chính

   
 


Download các văn bản kèm theo:
  Danh mục loài cây trồng được bảo hộ tại VN
  Thông tin về các đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng
  Danh mục các giống cây trồng được cấp bằng bảo hộ
  Danh sách các đơn vị thực hiện Khảo nghiệm DUS