Quản trị   Logout
Tìm kiếm:  
Dịch vụ công | Báo cáo | Dự báo | Văn bản | TC KT, quy phạm | DM Sở NN&PTNT | DM Phòng PT | ĐV Khảo nghiệm | DM Đơn vị SXKD | DM Phân bón | Nhận biết, SD PB | DM người lấy mẫu | Chất lượng SP
Chọn cơ quan quản lý
Đơn vị sản xuất kinh doanh Phân bón

1. Tên đơn vị: Cong Ty TNHH Map Pacific Vietnam
2. Địa chỉ: Khu Cong Nghiep Amata - Bien Hoa - Dongnai
3. Điện thoại: 061-3936902
4. Fax: 061-3936906
5. Email: maphanoi@fpt.vn
6. Website:

7. Số giấy phép kinh doanh:  CTT11  , ngày cấp:   25/12/06, cơ quan cấp:   Cuc trong trot
8. Công suất thiết kế:  
9. Các sản phẩm chính:
Phan bon la - Thuoc tru sau - Hoa chat su dung trong y te cong dong
10. Tình hình sản xuất kinh doanh:
11. Bảng báo giá sản phẩm:

Cong ty TNHH Map Pacific Vietnam la cong ty von 100% nuoc ngoai- Singapore.

Ben canh cac san pham phuc vu cho nong nghiep, cong ty con cung cap hoa chat su dung trong y te cong dong nhu thuoc diet ruoi, muoi, kien, gian...

Hien nay, cong ty da co chi nhanh va van phong dai dien tren toan quoc.

Tran trong cam on

MAP PACIIFIC

12. Danh mục TĂCN đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng:
13. Thông tin chỉ tiêu chất lượng sản phẩm Phân bón của doanh nghiệp
14. Hình thức sở hữu của doanh nghiệp:
15. Thời gian bắt đầu hoạt động (năm):
16. Thời gian bắt đầu hoạt động về lĩnh vực phân bón (năm):
17. Số CBCNV trong công ty:
17.1. Hợp đồng dài hạn:
17.2. Hợp đồng ngắn hạn:
17.3. Số cán bộ chuyên trách về lĩnh vực phân bón:
17.4. Trình độ của cán bộ chuyên trách về lĩnh vực phân bón:
18. Công nghệ sản xuất phân bón:
18.1. Của Doanh nghiệp:
18.2. Do chuyển giao công nghệ (ghi rõ đơn vị chuyển giao):
19. Phương thức sản xuất (thủ công, bán cơ khí, cơ khí,...)
20. Nguyên liệu để sản xuất phân bón:
21. Trang thiết bị để sản xuất phân bón:
22. Diện tích kho chứa, nhà xưởng:
23. Trang thiết bị kiểm nghiệp chất lượng phân bón:
23.1. Cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm nghiệm chất lượng:
    a/ Số lượng:
    b/ Trình độ chuyên môn:
23.2. Trang thiết bị phục vụ cho công tác phân tích chất lượng:
23.3. Diện tích và môi trường của phòng phân tích:
23.4. Các chỉ tiêu phân tích:
23.5. Phương pháp phân tích:
23.6. Số lượng mẫu thử/năm:
24. Biện pháp và phương tiện đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ:
25. Hệ thống xử lý chất thải cà các giải pháp công nghệ xử lý chất thải:
26. Loại và thành phần phân bón hiện nay đơn vị đang sản xuất (ghi rõ cơ quan cho phép):
27. Đã bị xử lý vi phạm về chất lượng phân bón và chất ô nhiễm trong phân bón của đơn vị chưa, nếu có vào thời gian nào?
28. Những khó khăn và kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước
                                                         
Chịu trách nhiệm: TS. Trương Hợp Tác
Phòng sử dụng đất và Phân bón - Cục Trồng trọt - Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Email: tacth.nn@mard.gov.vn
Thiết kế bởi: Trung tâm công nghệ phần mềm Thuỷ Lợi