Tắt Telex VNI
Tìm kiếm văn bản
BH từ ngày
   đến
Số hiệu VB
 
Tên văn bản
 
Loại văn bản
  
Văn bản mới ban hành
Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thông tư Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo về và kiểm dịch thực vật.

Thông tư số 44/2012/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

Thông tư số 21/2012/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2012 ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

Thông tư số 17/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/4/2012 ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng đươc phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Thông tư số 12/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2012 ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

 
Văn bản pháp quy
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
54/2014/TT-BNNPTNT30/12/2014 Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
29/2014/TT-BNNPTNT5 /9 /2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số: 49/2013/TT-BNNPTNT19/11/2013 Thông tư Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Số 114/2013/NĐ-CP3 /10/2013 Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo về và kiểm dịch thực vật.
Số 44/2012/TT-BNNPTNT 11/9 /2012 Thông tư số 44/2012/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
Số 21/2012/TT-BNNPTNT 5 /6 /2012 Thông tư số 21/2012/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2012 ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Số 42/2012/NĐ-CP 11/5 /2012 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Số 18/2012/TT-BNNPTNT 26/4 /2012 Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm
Số 17/2012/TT-BNNPTNT 18/4 /2012 Thông tư số 17/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/4/2012 ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng đươc phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Số 12/2012/TT-BNNPTNT 1 /3 /2012 Thông tư số 12/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2012 ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Số 09/2012/TT-BNNPTNT 15/2 /2012 Thông tư số 09/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2012 ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Số 87/2011/TT-BNNPTNT27/12/2011 Thông tư số 87/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2011 Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
Số 82/2011/TT-BNNPTNT 8 /12/2011 Thông tư số 82/2011/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2011 ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Số 79/2011/TT-BNNPTNT 14/11/2011 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
Số 51/2011/TT-BNNPTNT 27/7 /2011 Thông tư số 51/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/7/2011 về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Trang 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
 
 
Trang chủ  ı  Tìm kiếm  ı Trợ giúp  
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIỐNG CÂY TRỒNG
Phòng Pháp chế Thanh tra

Thiết kế bởi: Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi
269 Chùa Bộc Đống Đa Hà Nội, ĐT: (84) 04.5634913